Đối tác của chúng tôi

Expertise France triển khai hoạt động độc lập hoặc liên kết với các cơ quan Nhà nước hoặc tư nhân của Pháp, châu Âu và quốc tế, đặc biệt với các thành viên của Tổ chức các cơ quan công của Pháp và các cơ quan hợp tác chính của châu Âu.
Expertise France mang kinh nghiệm hỗ trợ của khối cơ quan hành chính Pháp, khối đơn vị sự nghiệp công lập và bán công lập để xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật trong những lĩnh vực cần kinh nghiệm của Pháp.
Expertise France tham gia vào « Ê-kíp Pháp », chủ yếu là hợp tác với AFD và Business France (đã ký thỏa thuận hợp tác năm 2015) để góp phần tạo sức ảnh hưởng của nước Pháp.
Sau cùng, Expertise France là thành viên của nhiều mạng lưới châu Âu hoặc quốc tế như EUNIDA, Practitioners Network, Liên minh ESTHER châu Âu hoặc P4H.

Cách thức triển khai hoạt động

Trong khuôn khổ đinh hướng chiến lược của Nhà nước, Expertise France góp phần thúc đẩy hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn quốc tế công của Pháp ở nước ngoài. Để đạt mục đích này, Expertise France xây dựng các Thỏa thuận khung với các Bộ, ban ngành tham gia cung cấp hoặc biệt phái chuyên gia công thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện các dự án hợp tác do Expertise France quản lí, Expertise France thực hiện đồng thời:

1. triển khai vốn từ nguồn song phương hoặc đa phương với:

    • các dự án hỗ trợ kỹ thuật trung hoặc dài hạn được thực hiện tại các nước đối tác có nhu cầu xây dựng dự án và huy động chuyên gia;
    • huy động và quản lí hỗ trợ kỹ thuật theo từng nước tác động.

2. quản lí vốn theo hình thức gián tiếp cho Ủy ban châu Âu hoặc Quỹ phát triển châu Âu hoặc quản lí vốn song phương hoặc đa phương theo hình thức ủy quyền.

Quan hệ của chúng tôi với các nhà tài trợ

Mỗi nhà tài trợ có công cụ tài chính riêng (mời thầu, chỉ định thầu, quản lí gián tiếp, liên kết, mời đề xuất, viện trợ v.v…), Expertise France có khả năng đáp ứng với từng loại hình tài trợ. Với cùng một nhà tài trợ, một công cụ tài chính, Expertise France có khả năng đảm nhiệm vai trò Chủ dự án hoặc Quản lí dự án tùy theo loại hình dự án…

Expertise France phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công, tư để triển khai hoạt động. Do đó, đơn vị có thể tham gia với vai trò xây dựng và quản lí các hợp đồng có sự tham gia của khối cơ quan công, tư, kết hợp giữa hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, viện trợ và cung cấp thiết bị, cơ sở hạ tầng v.v…