Expertise France trên thế giới

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của Expertise France nằm trong khuôn khổ chính sách hợp tác, hỗ trợ phát triển, tạo ảnh hưởng và ngoại giao kinh tế của Pháp. Expertise France thúc đẩy hoạt động hỗ trợ kỹ thuật công của Pháp để giúp các nước đối tác xây dựng các chính sách công ứng phó với những thách thức về thể chế, kinh tế, dân số, xã hội và môi trường.

Mục tiêu của chúng tôi

Expertise France hỗ trợ các Cơ quan quản lí Nhà nước hoặc các đơn vị tham gia thực hiện những chính sách này  – cơ quan công, Nghị viện, tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân – nhằm :

  • Đẩy mạnh quản trị nền dân chủ, tài chính và kinh tế;

  • Hành động vì mục tiêu ổn định và ứng phó với các mối đe dọa;

  • Ứng phó với thách thức của phát triển bền vững và biến đổi khí hậu;

  • Góp phần phát triển con người một cách hài hòa.

Hoạt động và số liệu

Triệu Euro : Doanh số từ hoạt động

Dự án được quản lí tại 80 nước

Ngày tư vấn được thực hiện năm 2016

Expertise France là cơ quan đầu mối của Nhà nước về lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp.