Expertise France tại châu Á

Với sự hỗ trợ của Văn phòng khu vực tại Hà Nội, Expertise France triển khai hoạt động theo đặt hàng của các cơ quan công dựa vào nguồn tài trợ cho hợp tác song phương của Pháp hoặc thông qua các gói thầu quốc tế. Văn phòng là đơn vị điều phối thực hiện hoạt động hợp tác song phương và đa phương của Expertise France tại châu Á.

Với tên gọi trước đây là «Văn phòng GIP Adetef châu Á», văn phòng được đặt tại Việt Nam từ năm 1993 với tư cách là cơ quan hợp tác song phương của Pháp trong lĩnh vực cải cách hành chính, tài chính, chính sách môi trường và về lĩnh vưc y tế (chương trình HIV/SIDA) (thông qua GIP-Esther) từ năm 2003. Tuy nhiên, từ năm 2013, văn phòng tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác đa phương.

Expertise France châu Á thực hiện 3 nhiệm vụ chính:

 

  • Nhiệm vụ kết nối:

  • Văn phòng giữ vai trò liên lạc, kết nối giữa Trụ sở và các tổ chức tài trợ đa phương/song phương, khách hàng, cơ quan Ngoại giao Pháp, doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp của nước sở tại.

  • Nhiệm vụ đồng phát triển và đồng quản lí:

  • Expertise France châu Á hoạt động như một đối tác của Trụ sở chính tại nước sở tại, thông qua tư cách pháp lí của mình tạo thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện các hợp đồng với sự quản lí điều hành của các Ban chuyên môn tại Paris.

  • Nhiệm vụ xây dựng và triển khai hoạt động theo cơ chế tự chủ:

  • Văn phòng châu Á hoạt động như một đơn vị kinh doanh tự chủ của Expertise France với năng lực huy động và triển khai hoạt động tại nước sở tại.

    Expertise France châu Á đã xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với tất cả các tổ chức tài trợ (Ngân hàng phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu, AFD, JICA, SECO, KFW/GIZ, …) hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia.