Ký kết thỏa thuận hợp tác với các Bộ Kinh tế và Tài chính.

Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2016, Sébastien Mosneron Dupin, Tổng giám đốc Expertise France, và Jean-Christophe Donnellier, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký Thỏa thuận hợp tác với Thomas Courbe, Phó Tổng giám đốc Kho bạc. Thỏa thuận này quy định khung hợp tác giữa các Bộ Kinh tế & Tài chính và Expertise France.

Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật quốc tế Pháp – Expertise France (EF) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) ký Thỏa thuận hợp tác khung

Ngày 18 tháng 11, Expertise France, đại diện bởi Tổng giám đốc, ông Sébastien Mosneron Dupin, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Jean-Christophe Donnellier và AFD, đại diện bởi Tổng giám đốc, bà Anne Paugam, đã ký Thỏa thuận hợp tác khung với sự hiện diện của Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển quốc tế, ông Laurent Fabius.